เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 266 ชั่วโมง 3 นาที
229 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 280 ชั่วโมง 5 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
A.BIG Center

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) และ Ph.D. เคมีอินทรีย์, University of Pittsburgh, USA อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษให้กับโรงเรียนชั้นนำ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย พระหฤทัยคอนแวนต์ สามเสนวิทยาลัย อัสสัมชัญวิทยาลัย เป็นต้น

Chem TCAS BIG PACK -35%

Chem TCAS ซุปเปอร์แพ็ค = สรุปเนื้อหา Chem Entrance + ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ครบทุกปี

โดย ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 8,500 บาท เท่านั้น!

13,000 บาท


เรียนครบ จบพร้อมสอบทั้ง เนื้อหา และ ตะลุยโจทย์
- Chem Ent 1
- Chem Ent 2
- เคมี 9 วิชาสามัญ ครบทุกปี

Chem Entrance 1
เวลา(นาที)
01 ความปลอดภัย 49:16  
01 โครงสร้างอะตอม 1-1 FREE 1:19:28  
01 โครงสร้างอะตอม 1-2 1:34:59  
01 โครงสร้างอะตอม 2-1 1:32:11  
01 โครงสร้างอะตอม 2-2 1:36:54  
01 เฉลยบางข้อ อะตอม ข้อ 1-106 (1-1) 31:40  
01 เฉลยบางข้อ อะตอม ข้อ 1-106 (1-2) 31:28  
เฉลยละเอียด โครงสร้างอะตอม ข้อ1-60 1:37:34  
เฉลยละเอียด โครงสร้างอะตอม ข้อ 61-111 1:43:19  
02 แนวโน้มตารางธาตุ 1-1 57:14  
02 แนวโน้มตารางธาตุ 1-2 1:09:24  
02 แนวโน้มตารางธาตุ 2-1 1:29:52  
02 แนวโน้มตารางธาตุ 2-2 1:44:48  
02 แนวโน้มตารางธาตุ 3-1 22:36  
02 แนวโน้มตารางธาตุ 3-2 24:05  
เฉลยละเอียด แนวโนมตารางธาตุ ข้อ 1-50 1:21:26  
เฉลยละเอียด แนวโนมตารางธาตุ ข้อ 51-100 1:42:32  
เฉลยละเอียด แนวโนมตารางธาตุ ข้อ 101-140 2:06:12  
เฉลยละเอียด แนวโนมตารางธาตุ ข้อ 141-176 1:31:49  
03 พันธะเคมี 1-1 44:06  
03 พันธะเคมี 1-2 51:29  
03 พันธะเคมี 2-1 1:08:45  
03 พันธะเคมี 2-2 1:13:14  
03 พันธะเคมี 3-1 1:36:04  
03 พันธะเคมี 3-2 1:41:16  
03 เฉลยบางข้อ พันธะเคมี ข้อ 1-70 (1-1) 48:24  
03 เฉลยบางข้อ พันธะเคมี ข้อ 1-70 (1-2) 53:49  
03 เฉลยบางข้อ พันธะเคมี ข้อ 71-160 (1-1) 29:00  
03 เฉลยบางข้อ พันธะเคมี ข้อ 71-160 (1-2) 33:45  
เฉลยละเอียด พันธะเคมี ข้อ 1-50 1:39:49  
เฉลยละเอียด พันธะเคมี ข้อ 51-100 1:55:13  
เฉลยละเอียด พันธะเคมี ข้อ 101-130 1:36:05  
เฉลยละเอียด พันธะเคมี ข้อ 131-174 2:25:06  
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 (1-1) 39:13  
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 (1-2) 42:46  
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 (2-1) 52:47  
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 (2-2) 1:09:10  
04 เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร1 ข้อ 1-50 (1-1) 54:15  
04 เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร1 ข้อ 1-50 (1-2) 52:34  
04 เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร1 ข้อ 51-66 (1-1) 40:30  
04 เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร1 ข้อ 51-66 (1-2) 41:40  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 1-40 2:25:28  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 41-70 2:15:52  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 71-97 2:20:28  
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (1-1) 41:41  
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (1-2) 45:30  
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (2-1) 55:28  
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (2-2) 55:46  
เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร2 ข้อ 1-50 (1-1) 14:25  
เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร2 ข้อ 1-50 1-2 13:31  
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (3-1) 1:03:43  
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (3-2) 1:18:51  
เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร2 ข้อ 51-80 (1-1) 18:49  
เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร2 ข้อ 51-80 (1-2) 22:10  
เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร2 ข้อ 81-139 (1-1) 50:09  
เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร2 ข้อ 81-139 (1-2) 51:27  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 1-30 1:10:05  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 31-58 1:45:15  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 59-82 1:45:23  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 82-100 1:27:40  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 101-125 1:51:42  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 125-148 1:26:19  
06 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว (1-1) 1:18:27  
06 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว (1-2) 1:24:18  
06 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว (2-1) 44:45  
06 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว (2-2) 50:37  
06 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว (3-1) 27:07  
06 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว (3-2) 25:07  
06 เฉลยบางข้อ แก๊ส ข้อ 51-109 (1-1) 43:54  
06 เฉลยบางข้อ แก๊ส ข้อ 51-109 (1-2) 48:13  
06 เฉลยบางข้อ แก๊ส ข้อ 1-50 (1-1) 13:51  
06 เฉลยบางข้อ แก๊ส ข้อ 1-50 (1-2) 19:31  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ1-40 1:31:07  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 41-76 1:53:14  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 77-100 1:30:07  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 101-118 50:24  
07 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (1-1) 20:18  
07 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (1-2) 13:48  
07 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (2-1) 1:24:00  
07 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (2-2) 1:27:31  
07 เฉลยบางข้อ อัตรา ข้อ 1-156 (1-1) 42:41  
07 เฉลยบางข้อ อัตรา ข้อ 1-156 (1-2) 49:32  
เฉลยละเอียด อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 1-45 1:17:16  
เฉลยละเอียด อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 46-80 1:18:16  
เฉลยละเอียด อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 81-129 1:58:30  
เฉลยละเอียด อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 130-155 1:34:32  
เฉลยละเอียด อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 156-180 1:28:47  
สอบวัดผล Part 1 29:03  
สอบวัดผล Part 2 28:44  
Chem Entrance 2
เวลา(นาที)
08 สมดุลเคมี (1-1) FREE 1:32:17  
08 สมดุลเคมี (1-2) 1:36:09  
08 สมดุลเคมี,(2-1) 1:29:24  
08 สมดุลเคมี,(2-2) 1:35:26  
08 เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 1-80 (1-1) 25:57  
08 เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 1-80,(1-2) 27:01  
08 เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 81-120 (1-1) 19:15  
08 เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 81-120 (1-2) 17:10  
08 เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 121-172 (1-1) 56:10  
08 เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 121-172 (1-2) 56:09  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 1-30 1:37:33  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 31-60 1:22:31  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 61-90 1:08:21  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 91-120 1:24:53  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 121-139 1:35:53  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 140-160 1:27:38  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 161-182 1:41:43  
09 กรด-เบส 1 (1-1) 59:31  
09 กรด-เบส 1 (1-2) 1:11:00  
09 กรด-เบส 1 (2-1) 1:09:50  
09 กรด-เบส 1 (2-2) 1:04:26  
09 กรด-เบส 2 (1-1) 33:53  
09 กรด-เบส 2 (1-2) 37:09  
เฉลยกรด-เบส 1 ข้อ 1-70 Part 1-1 14:25  
เฉลยกรด-เบส 1 ข้อ 1-70 Part 1-2 14:02  
09 กรด-เบส 2 (2-1) 1:14:52  
09 กรด-เบส 2 (2-2) 1:17:06  
09 เฉลยกรด-เบส 1 ข้อ 71-128 (1-1) 40:49  
09 เฉลยกรด-เบส 1 ข้อ 71-128 (1-2) 41:56  
09 เฉลยกรด-เบส 2 ข้อ 1-80 (1-1) 10:47  
09 เฉลยกรด-เบส 2 ข้อ 1-80 (1-2) 10:31  
09 เฉลยกรด-เบส 2 ข้อ 81-150 (1-1) 31:05  
09 เฉลยกรด-เบส 2 ข้อ 81-150 (1-2) 38:06  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 1-40 1:56:27  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 41-80 1:27:23  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 81-100 56:38  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 101-132 1:48:31  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 1-30 1:29:11  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 31-70 1:36:48  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 71-100 1:26:02  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 101-115 1:00:05  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 116-130 1:41:16  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 131-147 1:15:55  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 147-164 1:16:40  
10 เคมีอินทรีย์ (1-1) 47:38  
10 เคมีอินทรีย์ (1-2) 52:29  
10 เคมีอินทรีย์ (2-1) 1:19:10  
10 เคมีอินทรีย์ (2-2) 1:22:38  
10 เคมีอินทรีย์ (3-1) 56:08  
10 เคมีอินทรีย์ (3-2) 1:00:36  
เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 1-100 Part 1-1 35:31  
เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 1-100 Part 1-2 41:41  
10 เคมีอินทรีย์ (4-1) 19:54  
10 เคมีอินทรีย์ (4-2) 22:29  
10 เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 101-200 (1-1) 34:20  
10 เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 101-200 (1-2) 32:30  
10 เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 201-297 (1-1) 1:04:40  
10 เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 201-297 (1-2) 1:08:41  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 1-50 1:56:15  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 51-100 1:39:37  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 101-150 2:08:41  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 151-200 1:59:34  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 201-250 2:50:51  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 251-304 2:29:32  
สารชีวโมเลกุล Part 1-1 27:37  
สารชีวโมเลกุล Part 1-2 32:54  
สารชีวโมเลกุล Part 2-1 54:11  
สารชีวโมเลกุล Part 2-2 57:56  
สารชีวโมเลกุล Part 3-1 30:48  
สารชีวโมเลกุล Part 3-2 34:00  
เฉลยสารชีวโมเลกุล ข้อ 1-103 Part 1-1 52:45  
เฉลยสารชีวโมเลกุล ข้อ 1-103 Part 1-2 54:06  
11 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (1-1) 35:56  
11 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (1-2) 34:48  
11 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (2-1) 1:30:03  
11 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (2-2) 1:30:06  
11 เฉลยบางข้อ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ข้อ 1-50 (1-1) 56:10  
11 เฉลยบางข้อ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ข้อ 1-50 (1-2) 57:08  
11 เฉลยบางข้อ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ข้อ 51-127 (1-1) 51:05  
11 เฉลยบางข้อ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ข้อ 51-127 (1-2) 48:16  
เฉลยละเอียด ผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและโพลิเมอร์ ข้อ 1-40 1:10:28  
เฉลยละเอียด ผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและโพลิเมอร์ ข้อ 41-80 1:04:17  
เฉลยละเอียด ผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและโพลิเมอร์ ข้อ 81-128 1:40:59  
12 เคมีไฟฟ้า (1-1) 43:35  
12 เคมีไฟฟ้า (1-2) 34:46  
12 เคมีไฟฟ้า (2-1) 44:35  
12 เคมีไฟฟ้า (2-2) 51:28  
12 เคมีไฟฟ้า (3-1) 1:20:29  
12 เคมีไฟฟ้า (3-2) 1:19:29  
12 เคมีไฟฟ้า (4-1) 19:01  
12 เคมีไฟฟ้า (4-2) 20:29  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 1-40 Part 1-1 14:00  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 1-40 Part 1-2 13:10  
เฉลยละเอียดเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 1-45 1:01:57  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 46-65 1:06:07  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 66-96 1:13:56  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 1-68 Part 1-1 44:39  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 1-68 Part 1-2 40:39  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 41-100 Part 1-1 36:20  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 41-100 Part 1-2 34:42  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 1-6 10:18  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 7-54 1:42:42  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 55-73 1:09:56  
เคมีอุตสาหกรรม,เฉลยข้อสอบเคมีอุตสาหกรรม Part 1-1 38:57  
เคมีอุตสาหกรรม,เฉลยข้อสอบเคมีอุตสาหกรรม Part 1-2 39:53  
ข้อสอบวัดผล Part 1-1 47:26  
ข้อสอบวัดผล Part 1-2 50:46  
9สามัญ ปี 65
เวลา(นาที)
1. 9สามัญ ปี 65 ข้อ 1-10 1:06:20  
2. 9สามัญ ปี 65 ข้อ 11-20 1:16:46  
3. 9สามัญ ปี 65 ข้อ 21-30 52:45  
4. 9สามัญ ปี 65 ข้อ 31-45 1:04:57  
เคมี วิชาสามัญ ปี 64
เวลา(นาที)
ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 1-10 FREE 44:50  
ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 11-20 52:13  
ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 21-32 52:04  
ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 33-45 1:09:58  
ตะลุยโจทย์เคมี-9-วิชาสามัญ-ปี-2563
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ เคมี วิชาสามัญ ปี 63 ข้อ 1-16 1:32:39  
ตะลุยโจทย์ เคมี วิชาสามัญ ปี 63 ข้อ 17-32 1:21:14  
ตะลุยโจทย์ เคมี วิชาสามัญ ปี 63 ข้อ 32-50 1:09:43  
ตะลุยโจทย์เคมี-9-วิชาสามัญ-ปี-2562
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 62 ข้อ 1-15 2:03:08  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 62 ข้อ 16-30 1:54:12  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 62 ข้อ 31-50 2:01:57  
ตะลุยโจทย์เคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561, 2560
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 61 ข้อ 1-10 2:00:07  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 61 ข้อ 11-26 2:06:50  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 61 ข้อ 27-50 2:20:02  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 60 ข้อ 1-11 2:01:10  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 60 ข้อ 12-29 2:02:44  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 60 ข้อ 30-50 2:13:54  
ตะลุยโจทย์เคมี 9 วิชาสาัญ ปี 2559, 2558, 2557
เวลา(นาที)
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 59- Part 1 2:07:14  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 59- Part 2 2:05:11  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 59- Part 3 2:08:00  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 58- Part 1 2:03:06  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 58- Part 2 2:10:05  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 57- Part 1 2:05:58  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 57- Part 2 2:13:55  
ตะลุยโจทย์เคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2556, 2555, 2554
เวลา(นาที)
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 56-Part 1 2:01:11  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 56-Part 2 2:05:15  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 55-Part 1 2:07:14  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 55-Part 2 2:00:48  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 55-Part 3 / ปี 54 ข้อ 1-10 Part 1 2:02:34  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 54 ข้อ 11-40 Part 2 2:08:34  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 050-8-91497-0 บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอนเนื้อหากระชับ ไม่ต้องมีความรู้มาก่อนก็เข้าใจได้ จะไม่เสียเวลาอยู่กัยเนื้อหาส่วนไหนนานประหยัดเวลาดี สอนดีสนุกไม่น่าเบื่อ แต่เฉลยละเอียดบทส่วนใหญ่มีวิดีโอแต่บางบทไม่มี เป็นวิดีโอถามในห้องซึ่งไม่ครบ ไฟล์เฉลละเอียดมีให้แสกนQRcode ซึ่งสะดวกถ้าใช้ในมือถือ ในคอมอาจจะไม่สะดวกมากนักแต่เข้าเว็บ scan QRcode ก็เข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้เหมือนกัน ไฟล์เฉลยเขียนผิดเยอะมากเรียกว่าปวดหัวเลย แต่ครูบิ๊กเฉลยตามความจริงก็จะไม่มีปํญหาถ้ามีไฟล์เฉละละเอียดทุกบทแทน โจทย์ให้ทำเยอะมาก เรียงจากง่ายไปค่อยๆยาก ระบบการเรียนทำดีมาก การกดหยุดกดเล่นทำได้ใช้สะดวกมาก มีการ time stamp ได้ดวย กลับมาเรียนก็มีเซฟอัตโนมัติว่าเรียนถึงตรงไหน คลิกเดียวนั่งเรียนได้เลย ระบบเวลาจับตามชั่วโมงที่กดเล่น ระวังเวลาไหลกันด้วย ปรับความละเอียดำม่ำด้ ปรับความเร็วำด้ 0.5x,1x,1.25x,1.5x,2x
    ให้ 4 ดาวเพราะติดเรื่องเฉลย ช่วยตรวจทานเฉลยหน่อยนะครับ ใครที่เรียนก็อ่านเฉลยดีๆนะครับ
    ธนกฤต เพชรจตุรงค์ 277