Chem TCAS BIG PACK

slider

ราคา

13,000

8,500 บาท

โดยดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

เรียนได้

365

วัน

ได้รับสิทธิ์

320 ชั่วโมง

มีทั้งหมด

233

บทเรียน

ความยาว VDO

269 ชั่วโมง 26 นาที

Chem TCAS ซุปเปอร์แพ็ค = สรุปเนื้อหา Chem Entrance + ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ครบทุกปี

รายละเอียดคอร์สเรียน

เรียนครบ จบพร้อมสอบทั้ง เนื้อหา และ ตะลุยโจทย์
- Chem Ent 1
- Chem Ent 2
- เคมี 9 วิชาสามัญ ครบทุกปี

Chem Entrance 1
เวลา(นาที)
ความปลอดภัย 49:16  
01 โครงสร้างอะตอม 1-1 FREE 1:19:28  
01 โครงสร้างอะตอม 1-2 1:34:59  
01 โครงสร้างอะตอม 2-1 1:32:11  
01 โครงสร้างอะตอม 2-2 1:36:54  
01 เฉลยบางข้อ อะตอม ข้อ 1-106 (1-1) 31:40  
01 เฉลยบางข้อ อะตอม ข้อ 1-106 (1-2) 31:27  
เฉลยละเอียด โครงสร้างอะตอม ข้อ1-60 1:37:34  
เฉลยละเอียด โครงสร้างอะตอม ข้อ 61-111 1:43:19  
02 แนวโน้มตารางธาตุ 1-1 57:14  
02 แนวโน้มตารางธาตุ 1-2 1:09:24  
02 แนวโน้มตารางธาตุ 2-1 1:29:52  
02 แนวโน้มตารางธาตุ 2-2 1:44:48  
02 แนวโน้มตารางธาตุ 3-1 22:36  
02 แนวโน้มตารางธาตุ 3-2 24:05  
เฉลยละเอียด แนวโน้มตารางธาตุ ข้อ 1-50 1:21:26  
เฉลยละเอียด แนวโน้มตารางธาตุ ข้อ 51-100 1:42:32  
เฉลยละเอียด แนวโน้มตารางธาตุ ข้อ 101-140 2:06:12  
เฉลยละเอียด แนวโน้มตารางธาตุ ข้อ 141-176 1:31:49  
03 พันธะเคมี 1-1 44:06  
03 พันธะเคมี 1-2 51:29  
03 พันธะเคมี 2-1 1:08:45  
03 พันธะเคมี 2-2 1:13:14  
03 พันธะเคมี 3-1 1:36:04  
03 พันธะเคมี 3-2 1:41:16  
03 เฉลยบางข้อ พันธะเคมี ข้อ 1-70 (1-1) 48:24  
03 เฉลยบางข้อ พันธะเคมี ข้อ 1-70 (1-2) 53:49  
03 เฉลยบางข้อ พันธะเคมี ข้อ 71-160 (1-1) 29:00  
03 เฉลยบางข้อ พันธะเคมี ข้อ 71-160 (1-2) 33:45  
เฉลยละเอียด พันธะเคมี ข้อ 1-50 1:39:49  
เฉลยละเอียด พันธะเคมี ข้อ 51-100 1:55:13  
เฉลยละเอียด พันธะเคมี ข้อ 101-130 1:36:05  
เฉลยละเอียด พันธะเคมี ข้อ 131-174 2:25:06  
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 (1-1) 39:13  
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 (1-2) 42:46  
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 (2-1) 52:47  
04 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 (2-2) 1:09:10  
04 เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร1 ข้อ 1-50 (1-1) 54:15  
04 เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร1 ข้อ 1-50 (1-2) 52:34  
04 เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร1 ข้อ 51-66 (1-1) 40:30  
04 เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร1 ข้อ 51-66 (1-2) 41:40  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 1-40 2:25:28  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 41-70 2:15:52  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 71-97 2:20:28  
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (1-1) 41:41  
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (1-2) 45:30  
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (2-1) 55:28  
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (2-2) 55:46  
เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร2 ข้อ 1-50 (1-1) 14:25  
เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร2 ข้อ 1-50 1-2 13:31  
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (3-1) 1:03:43  
05 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (3-2) 1:18:51  
เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร2 ข้อ 51-80 (1-1) 18:49  
เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร2 ข้อ 51-80 (1-2) 22:10  
เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร2 ข้อ 81-139 (1-1) 50:09  
เฉลยบางข้อ ปริมาณสาร2 ข้อ 81-139 (1-2) 51:27  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 1-30 1:10:05  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 31-58 1:45:15  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 59-82 1:45:23  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 82-100 1:27:40  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 101-125 1:51:42  
เฉลยละเอียด ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 125-148 1:26:19  
06 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว (1-1) 1:18:27  
06 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว (1-2) 1:24:18  
06 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว (2-1) 44:45  
06 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว (2-2) 50:37  
06 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว (3-1) 27:07  
06 แก๊ส ของแข็ง ของเหลว (3-2) 25:07  
06 เฉลยบางข้อ แก๊ส ข้อ 51-109 (1-1) 43:54  
06 เฉลยบางข้อ แก๊ส ข้อ 51-109 (1-2) 48:13  
06 เฉลยบางข้อ แก๊ส ข้อ 1-50 (1-1) 13:51  
06 เฉลยบางข้อ แก๊ส ข้อ 1-50 (1-2) 19:31  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ1-40 1:31:07  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 41-76 1:53:14  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 77-100 1:30:07  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 101-118 50:24  
07 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (1-1) 20:18  
07 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (1-2) 13:48  
07 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (2-1) 1:24:00  
07 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (2-2) 1:27:31  
07 เฉลยบางข้อ อัตรา ข้อ 1-156 (1-1) 42:41  
07 เฉลยบางข้อ อัตรา ข้อ 1-156 (1-2) 49:32  
เฉลยละเอียด อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 1-45 1:17:16  
เฉลยละเอียด อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 46-80 1:18:16  
เฉลยละเอียด อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 81-129 1:58:30  
เฉลยละเอียด อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 130-155 1:34:32  
เฉลยละเอียด อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 156-180 1:28:47  
สอบวัดผล Part 1 29:03  
สอบวัดผล Part 2 28:44  
Chem Entrance 2
เวลา(นาที)
08 สมดุลเคมี (1-1) FREE 1:32:17  
08 สมดุลเคมี (1-2) 1:36:09  
08 สมดุลเคมี,(2-1) 1:29:24  
08 สมดุลเคมี,(2-2) 1:35:26  
08 เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 1-80 (1-1) 25:57  
08 เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 1-80,(1-2) 27:01  
08 เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 81-120 (1-1) 19:15  
08 เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 81-120 (1-2) 17:10  
08 เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 121-172 (1-1) 56:10  
08 เฉลยสมดุลเคมี ข้อ 121-172 (1-2) 56:09  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 1-30 1:37:33  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 31-60 1:22:31  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 61-90 1:08:21  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 91-120 1:24:53  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 121-139 1:35:53  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 140-160 1:27:38  
เฉลยละเอียด สมดุลเคมี ข้อ 161-182 1:41:43  
09 กรด-เบส 1 (1-1) 59:31  
09 กรด-เบส 1 (1-2) 1:11:00  
09 กรด-เบส 1 (2-1) 1:09:50  
09 กรด-เบส 1 (2-2) 1:04:26  
09 กรด-เบส 2 (1-1) 33:53  
09 กรด-เบส 2 (1-2) 37:09  
เฉลยกรด-เบส 1 ข้อ 1-70 Part 1-1 14:25  
เฉลยกรด-เบส 1 ข้อ 1-70 Part 1-2 14:02  
09 กรด-เบส 2 (2-1) 1:14:52  
09 กรด-เบส 2 (2-2) 1:17:06  
09 เฉลยกรด-เบส 1 ข้อ 71-128 (1-1) 40:49  
09 เฉลยกรด-เบส 1 ข้อ 71-128 (1-2) 41:56  
09 เฉลยกรด-เบส 2 ข้อ 1-80 (1-1) 10:47  
09 เฉลยกรด-เบส 2 ข้อ 1-80 (1-2) 10:31  
09 เฉลยกรด-เบส 2 ข้อ 81-150 (1-1) 31:05  
09 เฉลยกรด-เบส 2 ข้อ 81-150 (1-2) 38:06  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 1-40 1:56:27  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 41-80 1:27:23  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 81-100 56:38  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 101-132 1:48:31  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 1-30 1:29:11  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 31-70 1:36:48  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 71-100 1:26:02  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 101-115 1:00:05  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 116-130 1:41:16  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 131-147 1:15:55  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 147-164 1:16:40  
10 เคมีอินทรีย์ (1-1) 47:38  
10 เคมีอินทรีย์ (1-2) 52:29  
10 เคมีอินทรีย์ (2-1) 1:19:10  
10 เคมีอินทรีย์ (2-2) 1:22:38  
10 เคมีอินทรีย์ (3-1) 56:08  
10 เคมีอินทรีย์ (3-2) 1:00:36  
เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 1-100 Part 1-1 35:31  
เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 1-100 Part 1-2 41:41  
10 เคมีอินทรีย์ (4-1) 19:54  
10 เคมีอินทรีย์ (4-2) 22:29  
10 เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 101-200 (1-1) 34:20  
10 เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 101-200 (1-2) 32:30  
10 เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 201-297 (1-1) 1:04:40  
10 เฉลยเคมีอินทรีย์ ข้อ 201-297 (1-2) 1:08:41  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 1-50 1:56:15  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 51-100 1:39:37  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 101-150 2:08:41  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 151-200 1:59:34  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 201-250 2:50:51  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 251-304 2:29:32  
สารชีวโมเลกุล Part 1-1 27:37  
สารชีวโมเลกุล Part 1-2 32:54  
สารชีวโมเลกุล Part 2-1 54:11  
สารชีวโมเลกุล Part 2-2 57:56  
สารชีวโมเลกุล Part 3-1 30:48  
สารชีวโมเลกุล Part 3-2 34:00  
เฉลยสารชีวโมเลกุล ข้อ 1-103 Part 1-1 52:45  
เฉลยสารชีวโมเลกุล ข้อ 1-103 Part 1-2 54:06  
11 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (1-1) 35:56  
11 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (1-2) 34:48  
11 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (2-1) 1:30:03  
11 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (2-2) 1:30:06  
11 เฉลยบางข้อ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ข้อ 1-50 (1-1) 56:10  
11 เฉลยบางข้อ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ข้อ 1-50 (1-2) 57:08  
11 เฉลยบางข้อ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ข้อ 51-127 (1-1) 51:05  
11 เฉลยบางข้อ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ข้อ 51-127 (1-2) 48:16  
เฉลยละเอียด ผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและโพลิเมอร์ ข้อ 1-40 1:10:28  
เฉลยละเอียด ผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและโพลิเมอร์ ข้อ 41-80 1:04:17  
เฉลยละเอียด ผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและโพลิเมอร์ ข้อ 81-128 1:40:59  
12 เคมีไฟฟ้า (1-1) 43:35  
12 เคมีไฟฟ้า (1-2) 34:46  
12 เคมีไฟฟ้า (2-1) 44:35  
12 เคมีไฟฟ้า (2-2) 51:28  
12 เคมีไฟฟ้า (3-1) 1:20:29  
12 เคมีไฟฟ้า (3-2) 1:19:29  
12 เคมีไฟฟ้า (4-1) 19:01  
12 เคมีไฟฟ้า (4-2) 20:29  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 1-40 Part 1-1 14:00  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 1-40 Part 1-2 13:10  
เฉลยละเอียดเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 1-45 1:01:57  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 46-65 1:06:07  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 66-96 1:13:56  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 1-68 Part 1-1 44:39  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 1-68 Part 1-2 40:39  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 41-100 Part 1-1 36:20  
เฉลยเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 41-100 Part 1-2 34:42  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 1-6 10:18  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 7-54 1:42:42  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 55-73 1:09:56  
เคมีอุตสาหกรรม,เฉลยข้อสอบเคมีอุตสาหกรรม Part 1-1 38:57  
เคมีอุตสาหกรรม,เฉลยข้อสอบเคมีอุตสาหกรรม Part 1-2 39:53  
ข้อสอบวัดผล Part 1-1 47:26  
ข้อสอบวัดผล Part 1-2 50:46  
A-Level ปี 66
เวลา(นาที)
01.A-Level ปี 66 ข้อ 1-10 59:18  
02.A-Level ปี 66 ข้อ 11-20 50:39  
03.A-Level ปี 66 ข้อ 21-30 1:00:58  
04.A-Level ปี 66 ข้อ 31-35 36:19  
9สามัญ ปี 65
เวลา(นาที)
1. 9สามัญ ปี 65 ข้อ 1-10 1:06:20  
2. 9สามัญ ปี 65 ข้อ 11-20 1:16:46  
3. 9สามัญ ปี 65 ข้อ 21-30 52:45  
4. 9สามัญ ปี 65 ข้อ 31-45 1:04:57  
เคมี วิชาสามัญ ปี 64
เวลา(นาที)
ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 1-10 FREE 44:50  
ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 11-20 52:13  
ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 21-32 52:04  
ข้อสอบ เคมี วิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 33-45 1:09:58  
ตะลุยโจทย์เคมี-9-วิชาสามัญ-ปี-2563
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ เคมี วิชาสามัญ ปี 63 ข้อ 1-16 1:32:39  
ตะลุยโจทย์ เคมี วิชาสามัญ ปี 63 ข้อ 17-32 1:21:14  
ตะลุยโจทย์ เคมี วิชาสามัญ ปี 63 ข้อ 32-50 1:09:43  
ตะลุยโจทย์เคมี-9-วิชาสามัญ-ปี-2562
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 62 ข้อ 1-15 2:03:08  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 62 ข้อ 16-30 1:54:12  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 62 ข้อ 31-50 2:01:57  
ตะลุยโจทย์เคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561, 2560
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 61 ข้อ 1-10 2:00:07  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 61 ข้อ 11-26 2:06:50  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 61 ข้อ 27-50 2:20:02  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 60 ข้อ 1-11 2:01:10  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 60 ข้อ 12-29 2:02:44  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ปี 60 ข้อ 30-50 2:13:54  
ตะลุยโจทย์เคมี 9 วิชาสาัญ ปี 2559, 2558, 2557
เวลา(นาที)
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 59- Part 1 2:07:14  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 59- Part 2 2:05:11  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 59- Part 3 2:08:00  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 58- Part 1 2:03:06  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 58- Part 2 2:10:05  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 57- Part 1 2:05:58  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 57- Part 2 2:13:55  
ตะลุยโจทย์เคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2556, 2555, 2554
เวลา(นาที)
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 56-Part 1 2:01:11  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 56-Part 2 2:05:15  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 55-Part 1 2:07:14  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 55-Part 2 2:00:48  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 55-Part 3 / ปี 54 ข้อ 1-10 Part 1 2:02:34  
ตะลุยข้อสอบเคมี ปี 54 ข้อ 11-40 Part 2 2:08:34  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • วันนี้เราทำโจทย์ติดปัญหาอ่านเฉลยยังงง เลย inbox ไปถาม ทีมงานเขียนเฉลยละเอียดให้ดูเลยครับ เราถามไปเยอะมาก ดีงามมม
    เจษ*******นิช

  • สอนเนื้อหากระชับ ไม่ต้องมีความรู้มาก่อนก็เข้าใจได้ จะไม่เสียเวลาอยู่กัยเนื้อหาส่วนไหนนานประหยัดเวลาดี สอนดีสนุกไม่น่าเบื่อ แต่เฉลยละเอียดบทส่วนใหญ่มีวิดีโอแต่บางบทไม่มี เป็นวิดีโอถามในห้องซึ่งไม่ครบ ไฟล์เฉลละเอียดมีให้แสกนQRcode ซึ่งสะดวกถ้าใช้ในมือถือ ในคอมอาจจะไม่สะดวกมากนักแต่เข้าเว็บ scan QRcode ก็เข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้เหมือนกัน ไฟล์เฉลยเขียนผิดเยอะมากเรียกว่าปวดหัวเลย แต่ครูบิ๊กเฉลยตามความจริงก็จะไม่มีปํญหาถ้ามีไฟล์เฉละละเอียดทุกบทแทน โจทย์ให้ทำเยอะมาก เรียงจากง่ายไปค่อยๆยาก ระบบการเรียนทำดีมาก การกดหยุดกดเล่นทำได้ใช้สะดวกมาก มีการ time stamp ได้ดวย กลับมาเรียนก็มีเซฟอัตโนมัติว่าเรียนถึงตรงไหน คลิกเดียวนั่งเรียนได้เลย ระบบเวลาจับตามชั่วโมงที่กดเล่น ระวังเวลาไหลกันด้วย ปรับความละเอียดำม่ำด้ ปรับความเร็วำด้ 0.5x,1x,1.25x,1.5x,2x
    ให้ 4 ดาวเพราะติดเรื่องเฉลย ช่วยตรวจทานเฉลยหน่อยนะครับ ใครที่เรียนก็อ่านเฉลยดีๆนะครับ
    ธนก***********งค์

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
abigcenter

ธ. กสิกรไทย

บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

050-8-91497-0


หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

คุณต้องสมัครเรียนคอร์สนี้ก่อน ถึงจะเข้าบอร์ดถาม-ตอบได้

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ