About Kru Big


การศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. เคมีอินทรีย์ University of Pittsburgh, USA

เกียรติประวัติ

ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

ประสบการณ์ด้านการสอน

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์พิเศษโรงเรียนชื่อดังอีกมากมาย

ตัวอย่างความสำเร็จของนักเรียน A.BIG CENTER

ที่ 1 เคมี ระดับประเทศ

A.BIG CENTER สอนพิเศษให้กับโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ