เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 52 ชั่วโมง 56 นาที
46 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 67 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
A.BIG Center

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) และ Ph.D. เคมีอินทรีย์, University of Pittsburgh, USA อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษให้กับโรงเรียนชั้นนำ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย พระหฤทัยคอนแวนต์ สามเสนวิทยาลัย อัสสัมชัญวิทยาลัย เป็นต้น

เคมี ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)

เคมี ม.5 เทอม 2 หลักสูตรใหม่

โดย ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,900 บาท
เคมี ม.5 เทอม 2 หลักสูตรใหม่

กรด - เบส ม.5 เทอม 2
เวลา(นาที)
01 ทฤษฎีกรด-เบส FREE 57:14  
02 ทฤษฎีกรด-เบส (โจทย์) 39:03  
03 การคำนวณ Ph 1:09:09  
04 ร้อยละการแตกตัว 54:45  
05 การคำนวณ Ph (โจทย์) Part 1 51:23  
06 การคำนวณ Ph (โจทย์) Part 2 57:39  
07 การเลือกอินดิเคเตอร์ 43:01  
08 อินดิเคเตอร์ (โจทย์) 57:51  
ติวข้อสอบ Midterm ม.5 เทอม 2 1:39:33  
09 ประเภทของเกลือ และ คำนวณ Ph เกลือ 1:36:51  
10 การคำนวณ Ph เกลือ 42:42  
11 บัฟเฟอร์ 50:51  
12 บัฟเฟอร์ (โจทย์) 53:27  
13 การผสมสารละลาย 1:16:51  
14 การผสมสารละลาย (โจทย์) 1:15:11  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 1-40 1:56:27  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 41-80 1:27:23  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 81-100 56:38  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 101-132 1:48:31  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 1-30 1:29:11  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 31-70 1:36:48  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 71-100 1:26:02  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 101-115 1:00:05  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 116-130 1:41:16  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 131-147 1:15:55  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 147-164 1:16:40  
Chem 5C | 13. เคมีไฟฟ้า 1 ม.6
เวลา(นาที)
01 เลขออกซิเดชัน FREE 1:15:47  
02 การดุลสมการในกรด 1:15:07  
03 การดุลสมการในเบส 53:34  
04 การดุลสมการรีดอกช์ 52:57  
05 Disproportionation 39:13  
06 Galvanic Cell 1:19:21  
07 การคำนวณค่า Eo 1:34:36  
08 แผนภาพเซลล์ 40:38  
09 การเลือกโลหะบรรจุสารละลาย 56:29  
เฉลยละเอียดเคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 1-45 1:01:57  
10 เซลล์อิเล็กโตรลิติก 50:00  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 46-65 1:06:07  
11 การนำเคมีไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ 56:33  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 1 ข้อ 66-96 1:13:56  
Chem 5C | 14. เคมีไฟฟ้า 2 ม.6
เวลา(นาที)
เซลล์อิเล็กโตรลิติก Electrolytic cell FREE 50:00  
การนำเคมีไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ 56:33  
เซลล์ปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ 1 1:26:23  
เซลล์ปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ 2 + เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 1-6 54:22  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 7-54 1:42:42  
เฉลยละเอียด เคมีไฟฟ้า 2 ข้อ 55-73 1:09:56  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ