เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 278 ชั่วโมง 50 นาที
163 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 1095 วัน
จำกัดเวลาเรียน 316 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
A.BIG Center

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) และ Ph.D. เคมีอินทรีย์, University of Pittsburgh, USA อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษให้กับโรงเรียนชั้นนำ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย พระหฤทัยคอนแวนต์ สามเสนวิทยาลัย อัสสัมชัญวิทยาลัย เป็นต้น

ยกแพ็ค เคมี ม.ปลาย -40%

ยกแพ็ค ม.ปลาย

โดย ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 20,000 12,000 บาท
  เพิ่มลงตะกร้า สมัครเรียนคอร์สนี้

ยกแพ็ค ม.ปลาย

Chem 4A | เนื้อหารวม ม.4 เทอม 1
เวลา(นาที)
ความปลอดภัย 49:16  
การจัดเรียงอิเล็กตรอน Part 1 FREE 2:05:50  
การจัดเรียงอิเล็กตรอน Part 2 2:03:02  
การจัดเรียงอิเล็กตรอน Part 3 2:01:52  
ประวัติทฤษฎีอะตอม 2:03:06  
เฉลยโครงสร้างอะตอม Part 1 1:58:16  
แบบฝึกหัดอัตนัย ชุดที่ 1 2:05:16  
เฉลยโครงสร้างอะตอม Part 2 ข้อ 27-86 30:21  
เฉลยโครงสร้างอะตอม Part 3 ข้อ 17-86 1:27:40  
สเปกตรัม/เปลวไฟ/เฉลยอัตนัย ชุด2 1:48:16  
เฉลยละเอียด โครงสร้างอะตอม ข้อ 1-60 1:37:34  
เฉลยละเอียด โครงสร้างอะตอม ข้อ 60-111 1:43:19  
สารประกอบคลอไรด์ FREE 1:24:06  
ขนาดไอออน , IE 1:56:20  
EA , EN 2:35:44  
เลขออกซิเดชัน 2:36:40  
สีของสารประกอบเชิงซ้อน 2:33:05  
เฉลยแนวโน้มตารางธาตุ Part 1 1:29:10  
เฉลยแนวโน้มตารางธาตุ Part 2 2:19:01  
เฉลยละเอียด แนวโนมตารางธาตุ ข้อ 1-50 1:21:26  
เฉลยละเอียด แนวโนมตารางธาตุ ข้อ 51-100 1:42:32  
เฉลยละเอียด แนวโนมตารางธาตุ ข้อ 101-140 2:06:12  
เฉลยละเอียด แนวโนมตารางธาตุ ข้อ 141-176 1:31:49  
รูปร่างโมเลกุล Part 1 FREE 1:01:15  
รูปร่างโมเลกุล Part 2 2:26:27  
มุมพันธะ 2:33:50  
เรโซแนนซ์ , สภาพขั้วพันธะ 2:38:56  
พันธะไอออนิก , พันธะโคเวเลนต์ 2:36:21  
เฉลยพันธะเคมี Part 1 48:01  
เฉลยพันธะเคมี Part 2 1:54:00  
เฉลยละเอียดพันธะเคมี ข้อ 1-50 1:39:49  
เฉลยละเอียดพันธะเคมี ข้อ 51-100 1:55:13  
เฉลยละเอียดพันธะเคมี ข้อ 101-130 1:36:05  
เฉลยละเอียดพันธะเคมี ข้อ 131-174 2:28:48  
Chem 4B | เนื้อหารวม ม.4 เทอม 2
เวลา(นาที)
โมล FREE 2:24:19  
โมล (ต่อ) 2:32:00  
มวลอะตอมเฉลี่ย 2:37:12  
สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล 2:22:56  
เฉลยแบบฝึกหัด + การเปรียบมวลอะตอม 2:43:27  
เฉลยแบบฝึกหัด + กฏทรงมวล 1:02:30  
เฉลยแบบฝึกหัด 45:20  
ติวข้อสอบ Midterm ม.4 เทอม 2 2:19:06  
เฉลยละเอียดข้อสอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 1-40 2:25:28  
เฉลยละเอียดข้อสอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 41-70 2:15:52  
เฉลยละเอียดข้อสอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ข้อ 71-97 2:20:28  
ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 FREE 1:31:03  
ความเข้มข้นร้อยละ M m 1:42:44  
การเจือจางสารละลาย 2:32:03  
การหาสูตรอย่างง่าย Empirical ' formula แบบซับซ้อน 2:36:46  
สมบัติคอลลิเกทีฟ 2:36:19  
การคำนวณหลายสมการแบบต่อเนื่อง 2:33:10  
การคำนาณหลายสมการแบบคู่ขนาน 2:09:12  
เฉลยสารสัมพันธ์ 2 39:46  
เฉลยละเอียดปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 1-30 1:10:05  
เฉลยละเอียดปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 31-58 1:45:15  
เฉลยละเอียดปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 59-82 1:45:23  
เฉลยละเอียดปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 82-100 1:27:40  
เฉลยละเอียดปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 101-125 1:51:42  
เฉลยละเอียดปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ข้อ 125-148 1:26:19  
กฏของบอยล์, กฏของชาร์ล FREE 27:41  
กฏของเกย์ลูแซค , กฏของอโวกาโดร 1:46:25  
เฉลยข้อ 1-75, การแพร่ผ่านรูเข็ม 2:32:37  
การคำนวณแก๊สแบบเปิดวาล์วกระเปาะ, ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 2:38:01  
ของเหลว, ความดัน, นิยาม เฉลยข้อ 10-50 2:31:03  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ1-40 1:31:07  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 41-76 1:53:14  
เฉลยละเอียดข้อสอบ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ข้อ 76-100 1:30:07  
Chem 5A | เนื้อหารวม ม.5 เทอม 1
เวลา(นาที)
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี FREE 2:01:20  
อันดับปฎิกิริยา 2:01:33  
ประเภทของอันดับปฏิกิริยา 2:08:15  
ปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 2:02:16  
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา 1:52:45  
เฉลยข้อ 34-82 1:32:53  
เฉลยข้อ 83-114 1:09:20  
เฉลยข้อ 118-131 37:56  
เฉลยละเอียด ข้อสอบอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 1-45 1:17:16  
เฉลยละเอียด ข้อสอบอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 46-80 1:18:16  
เฉลยละเอียด ข้อสอบอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 81-129 1:58:30  
เฉลยละเอียด ข้อสอบอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 130-155 1:34:32  
เฉลยละเอียด ข้อสอบอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 156-180 1:28:47  
การคำนวณค่าคงที่สมดุล Kc และ Kp Part 1 FREE 26:47  
การคำนวณค่าคงที่สมดุล Kc และ Kp Part 2 1:00:13  
เฉลยข้อ 8-32 1:25:19  
การกวนสมดุล 2:13:13  
การคำนวณหลายสมการ 1:57:57  
เฉลยข้อ 6-59 1:31:52  
เฉลยข้อ 57-99 1:07:27  
เฉลยข้อ 107-129 1:09:42  
เฉลยข้อ 130-138 1:03:44  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 1-30 1:37:33  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 31-60 1:22:31  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 61-90 1:08:21  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 91-120 1:24:53  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 121-139 1:35:53  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 140-160 1:27:38  
เฉลยละเอียดสมดุลเคมี ข้อที่ 161-182 1:41:43  
อาร์เรเนียส FREE 32:30  
ทฤษฎีคู่กรด-คู่เบส 55:08  
การเปรียบเทียบความแรง กรด-เบส 59:10  
เฉลยข้อ 25-45 1:01:39  
การหาร้อยละการแตกตัว 2:06:54  
เฉลยข้อ 5-50 2:09:00  
เฉลยข้อ 51-98 2:17:40  
บัฟเฟอร์ 2:07:08  
การผสมสารละลาย 2:18:24  
เฉลยข้อ 81-117 2:12:11  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 1-40 1:56:27  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 41-80 1:27:23  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 81-100 56:38  
เฉลยละเอียด กรด เบส 1 ข้อ 101-132 1:48:31  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 1-30 1:29:11  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 31-70 1:36:48  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 71-100 1:26:02  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 101-115 1:00:05  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 116-130 1:41:16  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 131-147 1:15:55  
เฉลยละเอียด กรด เบส 2 ข้อ 148-164 1:16:40  
Chem 5B | เนื้อหารวม ม.5 เทอม 2
เวลา(นาที)
สารประกอบคาร์บอน FREE 2:35:53  
การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ 2:35:59  
ไอโซเมอร์ 2:31:38  
Alkene, Alkyne 2:30:25  
Alcohol, Ether, Aldehyde, Ketone, Acid, Ester 2:32:02  
Amine, Amide 2:40:37  
Aromatic, Glycol, Oxidation-Reduction 1:30:14  
เฉลยข้อสอบ 100-160 1:10:19  
เฉลยข้อสอบ 161-190 29:33  
ข้อสอบเตรียมอุดมฯ 2551 33:40  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 1-50 1:56:15  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 51-100 1:39:37  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 101-150 2:08:41  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 151-200 1:59:34  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 201-250 2:50:51  
เฉลยละเอียด เคมีอินทรีย์ ข้อ 251-304 2:29:32  
ไขมัน Part 1 FREE 59:16  
สมบัติทั่วไปของน้ำมัน 59:02  
โปรตีน 1:53:13  
โครงสร้างโปรตีน 2:28:20  
คาร์โบไฮเดรต 2:36:38  
เฉลยสารชีวโมเลกุล ข้อ 1-24 41:57  
เฉลยสารชีวโมเลกุล ข้อ 30-60 37:20  
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม FREE 1:47:28  
พอลิเมอร์ Part 1 1:57:04  
พอลิเมอร์ Part 2 2:29:41  
พอลิเมอร์ Part 3 2:38:46  
เฉลยละเอียดผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและโพลิเมอร์ ข้อ 1-40 1:10:28  
เฉลยละเอียดผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและโพลิเมอร์ ข้อ 41-80 1:04:17  
เฉลยละเอียดผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและโพลิเมอร์ ข้อ 81-128 1:40:59  
Chem 5C | เนื้อหารวม ม.6 เทอม 1-2
เวลา(นาที)
เลขออกซิเดชัน FREE 1:15:47  
การดุลสมการในกรด 1:15:07  
การดุลสมการในเบส 53:34  
การดุลสมการรีดอกช์ 52:57  
Disproportionation 39:13  
Galvanic Cell 1:19:21  
เฉลยข้อ 54-92 1:03:56  
การคำนวณค่า Eo 1:34:36  
แผนภาพเซลล์ 40:38  
เซลล์อิเล็กโตรลิติก Electrolytic cell FREE 50:00  
การนำเคมีไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ 56:33  
เซลล์ปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ1 1:26:23  
เซลล์ปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ2 เฉลยละเอียดไฟฟ้าเคมี 2 ข้อ 1-6 54:22  
การถลุงแร่ FREE 1:55:21  
การทำนาเกลือ 2:03:43  
เฉลยข้อ 4-61 2:01:53  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

ขั้นตอน 1

เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2

กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3

เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

ขั้นตอน 5

เข้าสู่หน้าชำระเงิน
หากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 050-8-91497-0 บริษัท เอ บิ๊ก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)

ขั้นตอน 6

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ


ขั้นตอน 7

ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • .
    พศพงศ์ อุตราภิรมย์สุข